510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Dagstidningsförteckning 2013

Enligt Presstödsnämndens instruktion ska myndigheten tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827). Inom ramen för detta uppdrag publicerar Presstödsnämnden publikationen varje år Dagstidningsförteckning.

Läs mer...

Dagspressen Ekonomi 2012

Den nedgång i den svenska dagspressens vinstnivåer som inleddes under 2011 fortsatte under 2012. Försämringen berodde huvudsakligen på minskade intäkter. För branschen som helhet sjönk intäkterna med omkring fem procent, eller en knapp miljard.

Läs mer...

Nordicom: Mediebarometern 2012

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2012.

Läs mer...

Dagspressens ekonomi 2011

Efter ett ekonomiskt sett dystert 2009 och ett 2010 som präglades av en mycket snabb återhämtning vände vinstnivåerna i dagspressen åter nedåt under 2011. Det visar Presstödsnämndens årliga genomgång av tidningsföretagens årsredovisningar.

Läs mer...

MEDIESÖK

Sök själv vad dagstidningarna skriver på sina sajter om ...